Na temelju Statuta, Strategije osiguravanja kvalitete za period 2024-2027 s operativnim planom aktivnosti, Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (članak 12, st. 1 al. 4.; članak 19, st. 1 al.3.; članak 22, st.1), te odluke v.d. dekana o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos, Veleučilište Vimal, S. i A. Radića 20, 44000 Sisak, raspisuje dana 18.03.2024. godine

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto VODITELJ/ICA CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE VIMAL (m/ž) – na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rok od 3 mjeseca.

Mjesto rada: SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: U cijelosti

Uvjeti za radno mjesto:
– diplomski/poslijediplomski studij
– radno iskustvo (min 1 godina)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, s naznakom radnog mjesta na koje se pristupnik javlja, potrebno je priložiti u pisanom obliku sljedeću dokumentaciju:
– životopis
– motivacijsko pismo
– presliku diplome o završenom diplomskom/poslijediplomskom studiju
– dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja)
– dokaz o poznavanju stranog jezika (Potvrda o tečaju A, B ili C razine ili dokaz o slušanju stranog jezika na studiju)
– dokaz o državljanstvu

Ostale informacije:
Prednost imaju pristupnici s iskustvom u području obrazovnog sustava, posebice visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.
Za izbor na radno mjesto provest će se pisana i/ili usmena provjera znanja i sposobnosti za kandidate čije prijave budu pravovremene te koji ispunjavaju uvjete natječaja, o čemu će biti obaviješteni najkasnije 5 dana prije dana održavanja provjere znanja i sposobnosti, telefonom odnosno e-mailom. Kandidat koji ne pristupi razgovoru više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Kandidati koji će se u prijavi na natječaj pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Kandidat koji će se u prijavi na natječaj pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima izDomovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje% 20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf)
Kandidat koji će se u prijavi na natječaj pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se isključivo u elektroničkom obliku do kraja objave natječaja, na e-mail: vimal@vimalakademija.hr s naznakom „Prijava na natječaj – Voditelj/ica Centra za cjeloživotno učenje Veleučilišta Vimal“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.
Veleučilište zadržava pravo obaviti razgovor s kandidatima te ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja ili poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.

Poslodavac:
VELEUČILIŠTE VIMAL
S. i A. Radića 20, 44000 Sisak

E-mail: vimal@vimalakademija.hr

Napomena:
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Comments are disabled.