Na temelju Statuta, Strategije osiguravanja kvalitete za period 2024-2027 s operativnim planom aktivnosti, Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta (članak 12, st. 1 al. 4.; članak 19, st. 1 al.3.; članak 22, st.1), te odluke v.d. dekana o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos, Veleučilište Vimal, S. i A. Radića 20, 44000 Sisak, raspisuje dana 18.03.2024. godine

Više izvršitelja (m/ž) na radno mjesto SURADNIK U NASTAVI (m/ž)

Mjesto rada: SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: više

Uvjeti za radno mjesto:
– diplomski/poslijediplomski studij
– radno iskustvo (min 1 godina)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, s naznakom radnog mjesta na koje se pristupnik javlja, potrebno je priložiti u pisanom obliku sljedeću dokumentaciju:
– životopis
– motivacijsko pismo
– presliku diplome o završenom diplomskom/poslijediplomskom studiju
– dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja)
– dokaz o poznavanju stranog jezika (Potvrda o tečaju A, B ili C razine ili dokaz o slušanju stranog jezika na studiju)
– dokaz o državljanstvu

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se isključivo u elektroničkom obliku do kraja objave natječaja, na e-mail: vimal@vimalakademija.hr s naznakom „Prijava na natječaj – Suradnik u nastavi Veleučilišta Vimal“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave.
Veleučilište zadržava pravo obaviti razgovor s kandidatima te ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja ili poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.

Poslodavac:
VELEUČILIŠTE VIMAL
S. i A. Radića 20, 44000 Sisak

E-mail: vimal@vimalakademija.hr

Napomena:
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Mogućnost stalnog zaposlenja.

Comments are disabled.